برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
استاد
عمو تاک، استاد پیر هنرهای رزمی و دکتر سنتی در زندگی معمولی خود با معروف ترین شاگردش جانی مشکلات زیادی دارد.او از بهترین شاگردش (جت لی ) درخواست کمک می کند.
1:15:8
5.7
1992