برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بابا لنگ دراز
« ژولى »دختر بي‌سرپرست ساكن يتيم خانه‌اى در فرانسه تحت قيموميت و حمايت مالى مردى خوش گذران قرار دارد كه او را نمى شناسد . اما وقتى به امريكا مي رود و دلباخته مرد مي‌شود ، راهى جز افشاى واقعيت نمي ماند.
1:1:58
6.7
1955