برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
استری
در شهر کوچک چندری، یک مرد در ترس از روحی شیطانی به نام “استری” زندگی می کند که به رباییدن مردان در شب مشهور است
1:32:18
7.7
2018