برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مرد آهنی و هالک: قهرمانان متحد
“مرد آهنی” به همراه “هالک شکست ناپذیر” با یکدیگر متحد می شوند تا بار دیگر در کنار هم برای نجات دنیا بجنگند…
1:10:16
4.7
2013