برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رمز بیگانه
پس از رمزگشایی یک پیام که از آنتن های مخابراتی و ماهواره ای اطراف سیاره زمین ارسال شده بود ، یک رمز نگار نابغه تحت نظر ماموران یک سازمان امنیتی قرار می گیرد.
1:33:54
5.5
2017