برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رمبو: آخرین خون
جان رمبو بیشتر زمان خود را به مزرعه‌داری سپری می‌کند، اما زمانی که کارتل‌های مواد مخدر مکزیک دختر یکی از دوستانش را می‌دزدند، به دنبال آن‌ها به کشور مکزیک می‌رود و...
1:29:34
6.2
2019