برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پاورچین
فرهاد يك برره‌اي است كه سالها قبل براي تحصيل ازبرره به تهران آمده وبا مهتاب مهتابي ازدواج مي‌كند و دامادسرخانه مي‌شود. اوكه ذاتا فرد چاپلوسي است و از همين طريق دريك شركت مهندسي ساختمان مشغول به كار شده و به تدريج جاي مديرقبلي بخش رااشغال مي‌كند.
7
2002
قسمت های سریال پاورچین
پاورچین 1
پاورچین 2
پاورچین 3
پاورچین 4
پاورچین 5
پاورچین 6
پاورچین 7
پاورچین 8
پاورچین 9
پاورچین 10
پاورچین 11
پاورچین 12
پاورچین 13
پاورچین 14
پاورچین 15
پاورچین 16
پاورچین 17
پاورچین 18
پاورچین 19
پاورچین 20
پاورچین 21
پاورچین 22
پاورچین 23
پاورچین 24
پاورچین 25
پاورچین 26
پاورچین 27
پاورچین 28
پاورچین 29
پاورچین 30
پاورچین 31
پاورچین 32
پاورچین 33
پاورچین 34
پاورچین 35
پاورچین 36
پاورچین 37
پاورچین 38
پاورچین 39
پاورچین 40
پاورچین 41
پاورچین 42
پاورچین 43
پاورچین 44
پاورچین 45
پاورچین 46
پاورچین 47
پاورچین 48
پاورچین 49
پاورچین 50
پاورچین 51
پاورچین 52
پاورچین 53
پاورچین 54
پاورچین 55
پاورچین 56
پاورچین 57
پاورچین 58
پاورچین 59
پاورچین 60
پاورچین 61
پاورچین 62
پاورچین 63
پاورچین 64
پاورچین 65
پاورچین 66
پاورچین 67
پاورچین 68
پاورچین 69
پاورچین 70
پاورچین 71
پاورچین 72
پاورچین 73
پاورچین 74
پاورچین 75
پاورچین 76
پاورچین 77
پاورچین 78
پاورچین 79
پاورچین 80
پاورچین 81
پاورچین 82
پاورچین 83
پاورچین 84
پاورچین 85
پاورچین 86
پاورچین 87
پاورچین 88
پاورچین 89
پاورچین 90
پاورچین 91
پاورچین 92
پاورچین 93
پاورچین 94
پاورچین 95
پاورچین 96
پاورچین 97
پاورچین 98
پاورچین 99
پاورچین 100
فیلم های پیشنهادی