برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ساختمان پزشکان
ما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که بیمار سابقش است و در همسایگی والدینش زندگی می‌کند. داستان‌های مجموعه به زندگی پر درد سر نیما می‌پردازد. در میان مشکلاتش با بیماران مختلف و گرفتاری‌های مالی ناشی از پرداخت اجاره خانه، اقساط مختلف، مهریه همسر سابقش، تلاش دائمی برای حفظ آرامش و صلح بین والدین و برادر بی‌ملاحظه، همسر وسواسی‌اش و در نهایت تحمل کم هوشی منشی‌اش دارد.
6
2011
قسمت های سریال ساختمان پزشکان
ساختمان پزشکان 1
ساختمان پزشکان 2
ساختمان پزشکان 3
ساختمان پزشکان 4
ساختمان پزشکان 5
ساختمان پزشکان 6
ساختمان پزشکان 7
ساختمان پزشکان 8
ساختمان پزشکان 9
ساختمان پزشکان 10
ساختمان پزشکان 11
ساختمان پزشکان 12
ساختمان پزشکان 13
ساختمان پزشکان 14
ساختمان پزشکان 15
ساختمان پزشکان 16
ساختمان پزشکان 17
ساختمان پزشکان 18
ساختمان پزشکان 19
ساختمان پزشکان 20
ساختمان پزشکان 21
ساختمان پزشکان 22
ساختمان پزشکان 23
ساختمان پزشکان 24
ساختمان پزشکان 25
ساختمان پزشکان 26
ساختمان پزشکان 27
ساختمان پزشکان 28
ساختمان پزشکان 29
ساختمان پزشکان 30
ساختمان پزشکان 31
ساختمان پزشکان 32
ساختمان پزشکان 33
ساختمان پزشکان 34
ساختمان پزشکان 35
ساختمان پزشکان 36
ساختمان پزشکان 37
ساختمان پزشکان 38
ساختمان پزشکان 39
ساختمان پزشکان 40
ساختمان پزشکان 41
ساختمان پزشکان 42
ساختمان پزشکان 43
ساختمان پزشکان 44
ساختمان پزشکان 45
ساختمان پزشکان 46
ساختمان پزشکان 47
ساختمان پزشکان 48
ساختمان پزشکان 49
ساختمان پزشکان 50
ساختمان پزشکان 51
ساختمان پزشکان 52
ساختمان پزشکان 53
ساختمان پزشکان 54
ساختمان پزشکان 55
ساختمان پزشکان 56
ساختمان پزشکان 57
فیلم های پیشنهادی